ပစၥည္းသိမ္းဆည္း သံမဏိျခင္း S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

ပစၥည္းသိမ္းဆည္း သံမဏိျခင္းစက္ရုံမွ ေခတ္မီစက္ႏွင့္အသုံးျပဳျခင္း ထုတ္လုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္ကုိ စိတ္ပါ၀င္စားမႈထုတ္လုပ္ထားျခင္း။ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ဆုိဒ္မ်ဳိးစုံမွာယူႏုိင္ျခင္း သံေခ်းကာကြယ္ႏုိင္ေသာ ကန္၀ါႏုိက္ေဆးဆုိးထားမႈျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း။ ႏွင့္ကာလၾကာရွည္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း။ 

S.S.M. Industryသည္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း sector မ်ားတြင္ သဘာဝစြမ္းအင္ (ဥပမာ-ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္)ပေရာဂ်က္မ်ားကို တိုးခ်ဲ့ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီတခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အပိုပစၥည္းမ်ား(ဝါယာငုတ္မ်ား၊ဆိုလာ ဆလ္မ်ား) ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီတခု ျဖစ္ပါသည္။

www.ssmindustry.com

CABLE-LADDER, Hanger-Fitting, STACKING-PALLE, Trimple-Caywise

S.S.M. INDUSTRY is primarily focused on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have excellent quality management and engineer check here team specializing in computer design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the factory or view our product samples, you can visit our website: www.ssmindustry.com

CONTACT US 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

Address
12/39 Moo. 10 Pao in Project, Soi 6, Khlongkhoi, Pakkret, Nontaburi 11120 Thailand.
Phone
+662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078
E-mail
awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com
Website
ssm.aecgateway.comwww.ssmindustry.comssmindustry.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *